ارتباط بین هوش هیجانی و ويژگي هاي شخصيتي با اضطراب ورزشکاران زن لیگ برتر بسکتبال ایران

 تحقیق حاضر با هدف بررسی ارتباط بین هوش هيجاني و ويژگي هاي شخصيتي با اضطراب رقابتي بانوان ورزشكار بسكتباليست ليگ برتر صورت گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل ورزشكاران بسكتباليست 12 تيم حاضر در ليگ برتر بسكتبال بانوان به تعداد 180 ورزشكار بود. بانوان ورزشكار پرسشنامه های مقیاس پرسشنامه های هوش هیجانی سیبریا شرینگ (1984)، اضطراب رقابتي مارتنز و ويژگي هاي شخصيتي كري و كوستا(1997)  را به صورت داوطلبانه تکمیل نمودند. نتایج حاصل از تحلیل داده های تحقیق نشان داد بین هوش هيجاني واضطراب رقابتي بانوان ورزشكار ارتباط معنی دار وجود دارد و از ميان مولفه هوش هيجاني، متغير هاي خود تنظيمي و خودانگيختگي با اضطراب رقابتي بانوان ورزشكار رابطه معنادار نشان دادند. همچنين  بین اضطراب و ويژگي هاي شخصيتي ورزشكاران ارتباط معنی دار وجود داشت. از ميان مولفه ويژگي هاي شخصيتي، برون گرايي و  وظيفه شناسي با اضطراب رقابتي بانوان ورزشكار رابطه معنادارنشان داد.

واژگان كليدي: هوش هيجاني، ويژگي هاي شخصيتي، اضطراب رقابتي، بانوان ورزشكار بسكتباليست.