نشریه پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی پیام نور علمی-پژوهشی شد

نشریه “پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی” به صورت فصلنامه با امتیاز علمی – پژوهشی و به زبان فارسی منتشر می گردد. در این نشریه مقالاتی چاپ خواهد شد که در حیطه مدیریت ورزشی مشتمل بر: «کار آفرینی در ورزش»، «گردشگری ورزشی»، «بازاریابی ورزشی»، «آموزش ورزش» و سایر زمینه های مرتبط با مدیریت در ورزش که مبتنی بر پژوهش های کاربردی، بنیادی و توسعه ای باشد.

شایان ذکر است که نشریه یادشده در بالا، ابتدا بر اساس مجوز شماره ۱۴۳۵۴۴/۳ مورخ ۱۰/۷/۱۳۹۱ تا شماره «سوم» با عنوان “نشریه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم زیستی” منتشر شده است که با توجه به موافقت مدیر کل محترم «دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی» وزارت متبوع طی نامه شماره ۲۳۹۷۴۶/۳ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۱ به “نشریه پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی” تغییر نام یافت.